phone +32 474/86.06.91

Algemene voorwaarden webshop

WEBSHOP BOOMVERZORGING BRUNO BVBA

Deze “algemene voorwaarden” regelt de manier waarop BOOMVERZORGING BRUNO BVBA met u als klant wil samen werken. 
Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door, want deze bevatten essentiële informatie over hoe we via deze webshop onze producten aanbieden en met u als klant omgaan. 
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemene bepalingen


De webshop van BOOMVERZORGING BRUNO BVBA met maatschappelijke zetel te Dutselhoek 47, 3220 Holsbeek, BTW: BE 0446.484.763, hierna ‘BOOMVERZORGING BRUNO BVBA’ genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel te kopen.

Contactgegevens: info@boomverzorgingbruno.be en 0474 86 06 91

Artikel 2. Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BOOMVERZORGING BRUNO BVBA niet. BOOMVERZORGING BRUNO BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BOOMVERZORGING BRUNO BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact met ons op te nemen. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BOOMVERZORGING BRUNO BVBA. BOOMVERZORGING BRUNO BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

BOOMVERZORGING BRUNO BVBA levert zijn producten in heel Europa. 

Bij verzending rekenen we 15€ verzendingskosten aan.

Indien gewenst, kan er een gepersonaliseerde offerte worden opgemaakt door te mailen naar info@boomverzorgingbruno.be.
Na goedkeuring van de offerte door de klant, wordt een factuur verzonden. Na betaling van het factuurbedrag wordt de bestelling verzonden.

Bij rechtstreekse bestelling in de webshop, worden de bestelde producten naar de klant verzonden van zodra we de betaling hebben ontvangen. 

Betaling gebeurt per overschrijving op het rekeningnummer KBC IBAN BE91731028450576 - BIC KREDBEBB, met vermelding van naam en bestelnummer/factuurnummer of via Mastercard/VISA.

De levertermijn bedraagt max 30 dagen na betaling.
BOOMVERZORGING BRUNO BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging bij de koerierdienst of Bpost.

BOOMVERZORGING BRUNO BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient u onverwijld te melden aan BOOMVERZORGING BRUNO BVBA.


Artikel 5: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij u thuis zijn afgeleverd, dient u contact op te nemen met BOOMVERZORGING BRUNO BVBA en het artikel op uw kosten terug te bezorgen aan BOOMVERZORGING BRUNO BVBA.


Bij vaststelling van een gebrek moet u BOOMVERZORGING BRUNO BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door u te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 


Artikel 6: Privacy en gebruik van cookies


U vindt onze privacy cookieverklaring op deze pagina.
Mbt aankopen via de webshop, verzamelen we de gegevens die nodig zijn om de afhandeling van de volledige verkoop mogelijk te maken.
De gegevens die u ons bezorgt in het kader van verkoop worden niet gebruikt voor direct marketing en worden niet commercieel ter beschikking gesteld aan derden.


Artikel 7: Herroepingsrecht

Na aankoop hebt u het recht zich te bedenken tot 14 dagen na levering (of na levering van het laatste onderdeel van een grote bestelling), zonder daarvoor een reden op te moeten geven. Het volstaat dat u ons binnen de periode van 14 dagen na levering laat weten (per mail of per brief) dat u van de aankoop afziet, het product aan ons terug zal bezorgen (de directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening) en de volledige aankoopsom (incl. oorspronkelijke verzendingskosten) terug krijgt. U stuurt ons deze mededeling voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BOOMVERZORGING BRUNO BVBA zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 
  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (op maat gemaakt);
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);


Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BOOMVERZORGING BRUNO BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BOOMVERZORGING BRUNO BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 10: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Niet tevreden?

Hebt u klachten omtrent onze webshop of omtrent de afhandeling van uw bestelling? Dan verkiezen we die in onderling overleg met u uit te klaren.
Bent u hiermee niet tevreden? Dan kan u een klacht indienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting). Dit met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x